در این بخش شما می توانید زمان حضور خود در دفتر خدمات آواژنگ را از قبل رزرو نمایید. به این ترتیب که فرم زیر را با مشخصات مورد نیاز پر کرده و در زمانی که تعیین کرده اید به دفتر خدمات آواژنگ مراجعه می نمایید. به این ترتیب بدون هیچ اتلاف وقتی می توانید از خدمات آواژنگ استفاده کنید.